Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Nhân Sự

KS. Lê Thị Kim Yến

KS. Lê Thị Kim Yến

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Kỹ sư
 • Lĩnh Vực: Công nghệ Thực phẩm
 • Đơn Vị: Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Email: yen.lethikim@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Thực hành Công nghệ Chế biến
   Thực hành Công nghệ Bao gói 
   Thực hành Phát triển Sản phẩm
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đang học cao học ngành công nghệ thực phẩm tại STU năm 2020 – 2022