Code

Code
photo-246

Nhân Sự

B.E. Le Thi Kim Yen

B.E. Le Thi Kim Yen

Lecturer

 • Học Hàm - Học Vị: Bachelor’s in engineering
 • Lĩnh Vực: Food Technology
 • Đơn Vị: Food Technology Faculty
 • Email: yen.lethikim@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Practice of Food processing technology
  • Practice of Food packaging technology 
  • Practice of Product development 
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Master student at Saigon Technology University.

Common Links
About STU