Code

Code
photo-246

Nhân Sự

B.E. Nguyen Tan Anh Nguyen

B.E. Nguyen Tan Anh Nguyen

Lecturer

 • Học Hàm - Học Vị: Bachelor’s degree in Engineer
 • Lĩnh Vực: Food Technology
 • Đơn Vị: Food Technology Faculty
 • Email: nguyen.nguyentananh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Practice of general microbiology 
  • Practice of food microbiology 
  • Practice of Food biotechnology 
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Engineer of Food Technology - Saigon Technology University
  • Studying Master of Food Technology - Ho Chi Minh City University of Technology

Common Links
About STU