Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

CN. Nguyễn Thị Lệ Thi

CN. Nguyễn Thị Lệ Thi

Thư ký khoa

  • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
  • Lĩnh Vực:
  • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
  • Email: thi.nguyenthile@stu.edu.vn

  • Kinh Nghiệm
     
  • Quá Trình Đào Tạo
    • Cử nhân kinh tế