Mã Trường

Mã Trường

Vẽ kỹ thuật xây dựng
6.23.2024

Vẽ kỹ thuật xây dựng
  • Sách
  • Nguyễn Ngọc Thắng.
    Vẽ kỹ thuật xây dựng / Nguyễn Ngọc Thắng ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    195 tr, Hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786048231316