Mã Trường

Mã Trường

TCVN 5438:2016 : Xi măng - thuật ngữ và định nghĩa, ...
6.14.2024

TCVN 5438:2016 : Xi măng - thuật ngữ và định nghĩa, ...
  • Sách
  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA .
    TCVN 5438:2016 : Xi măng - thuật ngữ và định nghĩa, ... / TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    152 tr, Minh họa, bảng.; 31 cm.
  • 9786048232313