Mã Trường

Mã Trường

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356 - 2005 : Tập 2
6.19.2024

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356 - 2005 : Tập 2
  • Sách
  • Nguyễn Đình Cống.
    Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356 - 2005 : Tập 2 / Nguyễn Đình Cống ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2019.
    235 tr, Hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786048229214