Mã Trường

Mã Trường

Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép
5.19.2022

Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép
  • Sách
  • Nguyễn Lê Ninh.
    Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép / Nguyễn Lê Ninh ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    290 tr, hình vẽ, bảng.; 24 cm.
  • 9786048232375