Mã Trường

Mã Trường

Tư duy và tổ hợp kiến trúc
5.19.2022

Tư duy và tổ hợp kiến trúc
  • Sách
  • Đặng Thái Hoàng (Sưu tầm và giới thiệu).
    Tư duy và tổ hợp kiến trúc / Đặng Thái Hoàng (Sưu tầm và giới thiệu) 3ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    207 tr, hình vẽ, bảng.; 24 cm.
  • 9786048231125