Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh  năm 2022 – 2023.
(12.22.2021)
Thông báo V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023.

Căn cứ thông báo số 1516/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 - 2023, với các hướng...Chi tiết

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2021 - 2022
(12.6.2021)
Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-DSG-QLKH ngày 29/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài...Chi tiết

Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2021
(11.16.2021)
Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2021

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong cơ sở GDĐH năm 2021
(6.10.2021)
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong cơ sở GDĐH năm 2021

Ngày 04/2/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 511/BGDĐT-KHCNMT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở GDĐH năm 2021, trong đó...Chi tiết

Thông báo V/v  tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020-2021 (lần 3)
(5.4.2021)
Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020-2021 (lần 3)

Căn cứ công văn số 348/TB-SKHCN ngày 29/3/2021 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiemeh vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm...Chi tiết

Thông báo V/v đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022 – 2023 (đợt 2)
(5.6.2021)
Thông báo V/v đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022 – 2023 (đợt 2)

Căn cứ thông báo số 909/BKHCN-VP ngày 20/4/2021 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật