Mã Trường

Mã Trường
photo-276

Ba công khai

STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2015-2016.

Cập nhật 17/02/2017 - 09:04:31 AM (GMT+7)

Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xin báo cáo tóm tắt một số nội dung chính về thực hiện Quy chế công khai năm học 2015 – 2016 như sau