Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Thông tin Hướng dẫn

CSDL TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH KH&CN

Cập nhật 19/11/2021 - 04:09:49 PM (GMT+7)

Thư viện STU vừa được Nhà trường cho trang bị thêm một cơ sở dữ liệu (CSDL) "Tạp chí chuyên ngành Khoa học Công nghệ", CSDL này tập hợp gần 50 tạp chí chuyên ngành khoa học công nghệ của Việt Nam (Danh mục) 

Link truy cập: http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn

Tài khoản truy cập như sau:

User ID: stu
Password: stu
Hướng dẫn tra cứu CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN (Hướng dẫn)

- P/S: Tham khảo các tài liệu khác: (Tham khào)