Mã Trường

Mã Trường

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v sử dụng hệ thống camera đo thân nhiệt tự động

Cập nhật 21/05/2021 - 09:22:56 AM (GMT+7)

Để đảm bảo công tác phòng ngừa dịch Covid-19 và đồng thời bảo bệ sức khỏe tốt cho toàn thể CB-NV, GV và sinh viên trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc sử dụng hệ thống camera đo thân nhiệt tự động. Chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật