Mã Trường

Mã Trường

Tin Tức STU

STU giảng dạy trực tuyến từ ngày 22 - 28/02/2012

Cập nhật 20/02/2021 - 09:26:20 AM (GMT+7)

Nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo của trường, quyền lợi của người học và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid19, STU triển khai thực hiện giảng dạy trực tuyến từ ngày 22-28/02/2021.

Ngày 15/02/2021, STU đã ban hành Thông báo số 19-21/TB-DSG-ĐT về việc triển khai giảng dạy trực tuyến trong tuần lễ thứ nhất của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ ngày 22-28/02/2021. (Thông báo số 19-21/TB-DSG-ĐT).

THPT


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật