Giới thiệu khoa

In
  • Giới thiệu khoa

    Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm

    Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm

    Khoa học thực phẩm: hóa học, hóa sinh, vi sinh vật, vật lý thực phẩm, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn, đánh giá cảm quan và phân tích thực phẩm Công nghệ - Kỹ thuật: công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến, công nghệ sinh học thực phẩm, kỹ...(28/07/2009) Chi tiết

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS