Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2021 - 2022

Cập nhật 06/12/2021 - 10:16:47 AM (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-DSG-QLKH ngày 29/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, nhằm phục vụ cho công tác dạy và học trong năm học mới, Nhà trường đã ra thông báo số 59/TB-GSD-QLKH, ngày 06/3/2020 về việc đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2021 - 2022.

Mẫu phụ lục 1 và 2 đính kèm

Các Nội Dung Liên Quan