Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022 – 2023 (đợt 2)

Cập nhật 06/05/2021 - 12:07:59 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 909/BKHCN-VP ngày 20/4/2021 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022 – 2023 (đợt 2), Bộ KH&CN kêu gọi đề xuất các đề tài, dự án từ các tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước cho kế hoạch năm 2022 - 2023, cụ thể như sau:

1.Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung và sản phẩm đã được ban hành, trong đó ưu tiên:
     - Các đề xuất của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.
     - Các đề xuất nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ ưu tiên thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ để tạo ra các giải pháp công nghệ, sáng chế/ giải pháp hữu ích, sản phẩm ứng dụng thực tiễn được vào các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và dịch vụ;
     - Các đề xuất đề tài, dự án có sự tham gia/ chủ trì của doanh nghiệp và có đối ứng kinh phí để thực hiện (dự án sản xuất thử nghiệm; dự án khoa học và công nghệ; đề tài, dự án về chuyển đổi; đề tài, dự án đổi mới mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số);
     - Các đề xuất đề tài, dự án phát triển nền tảng cung cấp dịch vụ, sản phẩm trí tuệ nhân tạo (TTNT) quan trọng trong một số lĩnh vực sẵn sàng về dữ liệu, công nghệ và có nhu cầu ứng dụng trong nước, hướng đến các thị trường ngoài nước, đặc biệt trong ba lĩnh vực cần ưu tiên ứng dụng TTNT (an ninh quốc phòng; cung cấp các dịch vụ cho người dân, quản lý tài nguyên môi trường) theo tinh thần của Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ;
     - Các đề xuất giải quyết vấn đề cấp bách của thực tiễn ứng dụng các công nghệ ưu tiên tại Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và có sự phối hợp giữa các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm phục vụ hiệu quả cho sản xuất – kinh doanh và dịch vụ.
2. Các đề xuất sẽ được tiếp nhận theo nhóm nội dung thuộc Khung Chương trình KC-4.0/19-25 như sau:
     - Nhóm 1: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ ưu tiên tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ để tạo ra các sản phẩm ứng dụng rộng rãi/ hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, giáo dục – đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin – truyền thông, tài nguyên – môi trường, quốc phòng, an ninh.
     - Nhóm 2: Nghiên cứu, phát triển các nền tảng phục vụ chuyển đổi số, các mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực ưu tiên; đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp.
     - Nhóm 3: Nghiên cứu, phát triển nền tảng cung cấp dịch vụ, sản phẩm trí tuệ nhân tạo (TTNT) quan trọng trong một số lĩnh vực sẵn sàng về dữ liệu, công nghệ và có nhu cầu ứng dụng trong nước, hướng đến các thị trường ngoài nước.
3. Các đề xuất cần có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài/ dự án tạo ra; cam kết hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, kinh tế, xã hội. Tổ chức, cơ quan ứng dụng sản phẩm của đề tài/dự án được đề xuất cần có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.
      Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên có quan tâm đăng ký tham gia. Mẫu đề xuất nhiệm vụ và nội dung chi tiết vui lòng xem tại thông báo số 909/BKHCN-VP ngày 20/4/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước 17h00 ngày 20/07/2021.
Thông tin chi tiết đính kèm

Các Nội Dung Liên Quan