Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Cập nhật 26/02/2021 - 03:29:11 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 11/TB-KHCN ngày 08/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, với các danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực như sau:

1.    Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
   - Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2.    Lĩnh vực khoa học nông nghiệp
   - Nghiên cứu quy trình chiết xuất, bảo quản và chế biến tinh dầu, sản phẩm phụ từ con cà cuống nuôi tại Tây Ninh.
   - Hiện trạng và giải pháp quản lý nguồn lợi thủy sản gắn với quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước ở hồ Dầu Tiếng.
     Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 11/TB-KHCN của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 15/04/2021.
 

Các Nội Dung Liên Quan