Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học Cấp trường năm 2016

Cập nhật 17/06/2016 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Thực hiện thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp trường năm 2016, Nhà trường đã nhận được 19 hồ sơ đăng ký thực hiện. Trong đó: 14 đề tài NCKH của giảng viên và 5 đề tài của sinh viên.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến các khoa và các nhà khoa học đúng chuyên môn, Hiệu trưởng đã ban hành quyết định thành lập các Hội đồng xét duyệt theo đúng quy định của nhà trường, đảm bảo đúng chuyên môn và chất lượng (Hội đồng có 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên phản biện bên ngoài trường đúng chuyên môn).

Các Hội đồng đã tiến hành họp xét duyệt đề tài từ ngày 13/5 đến ngày 03/6/2016. Kết quả đánh giá của Hội đồng như sau:

1. Đề tài của giảng viên:

- 13/14 đề tài được Hội đồng thông qua (có điểm trung bình > 70 điểm), 9/13 đề tài phải thực hiện hiệu chỉnh thuyết minh theo góp ý của Hội đồng. Đến nay, 8/9 chủ nhiệm đề tài đã bổ sung thuyết minh theo góp ý của Hội đồng.

- 1/14 đề tài không được Hội đồng thông qua.

2. Đề tài của sinh viên:

- 4/5 đề tài được Hội đồng thông qua (có điểm trung bình > 70 điểm), 3/4 đề tài phải thực hiện hiệu chỉnh thuyết minh theo góp ý của Hội đồng. Đến nay, 2/3 chủ nhiệm đề tài đã bổ sung thuyết minh.

- 1/5 đề tài chưa được Hội đồng đánh giá. Sau khi chủ nhiệm đề tài bổ sung thuyết minh theo góp ý của Hội đồng, Hội đồng sẽ đánh giá cụ thể.

Kết quả chi tiết xem file đính kèm