Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Giới thiệu khoa

Thông báo về việc áp dụng Triết lý giáo dục của khoa Điện – Điện tử

Cập nhật 29/10/2019 - 12:43:37 PM (GMT+7)

Trên cơ sở Quyết định số 171/QĐ-DSG-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2012 về chiến lược phát triển của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thời kỳ 2012-2017 và tầm nhìn 2020 đã được ban hành, khoa Điện – Điện tử thông báo đến quý Thầy/Cô là giảng viên cơ hữu, bán cơ hữu, thỉnh giảng; các sinh viên khoa Điện – Điện tử; các cựu sinh viên và các doanh nghiệp về triết lý giáo dục của khoa Điện – Điện tử. 

 

Nội dung triết lý giáo dục “Năng lực – Đạo đức – Trách nhiệm” và việc triển khai, vận dụng vào chương trình đào tạo, hoạt động dạy và học được công bố trên website của khoa. 

 

Với tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên nền tảng nhân văn, khoa Điện – Điện tử hướng đến mục tiêu đào tạo ra những kỹ sư có năng lực chuyên môn, sử dụng hiệu quả chuyên môn, có khả năng tự học, tự phát triển nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, nhất là đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ luật pháp nhà nước và có trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân, thân thiện với cộng đồng, sẵn sàng hòa nhập vào môi trường làm việc và hội nhập quốc tế.

 

Kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019, khoa Điện – Điện tử thực hiện hoạt động dạy và học theo triết lý giáo dục được công bố.

 

Đề nghị quý Thầy/Cô, cố vấn học tập phổ biến đến sinh viên thực hiện theo nội dung thông báo này.

Trân trọng. 

                                                                                  TRƯỞNG KHOA

                                                                               (đã ký)

                                                                                   TS. Tăng Văn Tơ 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật