Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

Cập nhật 09/01/2023 - 09:12:56 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 1757/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 và Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2023, với các nội dung như sau:

  1. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nhằm phát triển thương hiệu từ tài sản trí tuệ thuộc Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2026 và định hướng đến năm 2030 cho 8 sản phẩm nông nghiệp, cụ thể: Nhãn xuồng Khánh Hoà, Bắp bao tử Chợ Mới, Đường thốt nốt Tịnh Biên, Nhãn Mỹ Đức, Nếp Phú Tân, Mai vàng Tân Châu, Cây chúc Thất Sơn và Khô cá lóc Thoại Sơn.
  2. Đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh phù hợp thực tế tại địa phương, đơn vị thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang đến năm 2030, như: về phát triển tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chủ lực đặc thù của tỉnh,…
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Mẫu đề xuất nhiệm vụ và nội dung chi tiết vui lòng xem tại thông báo số 1757/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 13/01/2023.

Thông báo chi tiết xem tại đây.
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU