Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký cuộc thi đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Xây dựng – Kiến trúc năm 2023.

Cập nhật 29/08/2023 - 03:39:04 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 02/TB - HĐGTLT ngày 21/08/2023 của Hội đồng giải thưởng Loa Thành về việc tổ chức cuộc thi đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Xây dựng – Kiến trúc năm 2023.

   Nhà trường kính gởi đến đơn vị thông báo về việc tổ chức cuộc thi đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc khối Kỹ thuật & Công nghệ xây dựng và khối Kiến trúc – Quy hoạch, với nội dung như sau:
   Đối tượng
   - Các đồ án của sinh viên hoặc nhóm sinh viên tốt nghiệp (không quá 03 sv/ 01 đồ án) được điểm 8,0 trở lên.
   - Điểm trung bình học tập xếp loại khá tính cho toàn khóa học:
      + Đối với hệ niên chế điểm trung bình học tập toàn khóa không dưới 7,0 điểm.
      + Đối với hệ tín chỉ điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa không dưới 2,5 điểm.
   Thời gian nộp: đến ngày 31/08/2023.
   Mức kinh phí: đóng góp cho Ban Tổ chức Giải là 1.500.000 đồng trên 01 đồ án tham gia dự thi.
   Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.
 


Giới Thiệu STU