Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký viết bài tham luận Hội thảo khoa học: “Tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên đại học”.

Cập nhật 22/02/2024 - 04:19:34 PM (GMT+7)

Nhà trường nhận được thư mời số 517/TM-ĐHTV của Trường Đại học Trà Vinh về việc tham gia trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong việc tăng cường phát triển kỹ năng mềm, đặc biệt tăng cường kỹ năng tư duy phản biện của sinh viên.

Đây là chủ đề tốt và có giá trị, ý nghĩa trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia.
   Thông tin cụ thể về việc đăng ký gửi tham luận cho Hội thảo:
      -  Gửi tóm tắt bài viết: Trước ngày 22/3/2024.
      -  Thông báo kết quả xét duyệt tóm tắt: Hạn chót ngày 12/4/2024.
      -  Gửi lại Tóm tắt đã chỉnh sửa: Hạn chót ngày 30/4/2024.
      -  Gửi toàn văn: Hạn chót ngày 30/5/2024. 
      -  Phản hồi tác giả được chọn báo cáo tại Hội thảo: Hạn chót ngày 30/6/2024.
      -  Gửi file Báo cáo (ppt): Hạn chót ngày 21/7/2024. 
      -  Địa chỉ gửi bài: Tác giả gửi bài tóm tắt, toàn văn và file báo cáo tại địa chỉ: http://conference.tvu.edu.vn/.  
Nội dung chi tiết, vui lòng xem thông báo đính kèm.
 


Giới Thiệu STU