Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Triển khai đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025

Cập nhật 18/01/2024 - 03:29:48 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 02/TB-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025.

Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm gửi hồ sơ về Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học trước ngày 19/02/2024; bản mềm gửi theo địa chỉ qlkh@stu.edu.vn.

Nội dung chi tiết xem tại thông báo số 93/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 08/12/2023.


Giới Thiệu STU