Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”

Cập nhật 07/11/2023 - 04:25:55 PM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 62/KTDB-HT của Tạp chí kinh tế và dự báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam” dự kiến tổ chức ngày 30/11/2023 tại Hà Nội.

Nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp cùng trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu cũng như các giải pháp, khuyến nghị thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam trong giai đoan tới.
Thông tin về việc đăng ký gửi bài hội thảo khoa học như sau:
-    Thời gian nhận bài: trước ngày 20/11/2023
-    Thông báo kết quả thẩm định bài: ngày 22/11/2023
-    Bài đăng ký gửi qua mail: vunguyen.mpi@gmail.com 
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thông báo số 62/KTDB-HT của Tạp chí kinh tế và dự báo (đính kèm).
 


Giới Thiệu STU