Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
6.18.2021


Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội và hướng dẫn viết luận văn
6.18.2021

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội và hướng dẫn viết luận văn
  • Sách
  • Đinh Bá Hùng Anh.
    Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội và hướng dẫn viết luận văn / Đinh Bá Hùng Anh ed.
    Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2017.
    662 tr, Bảng biểu.; 24 cm.
  • 9786049224416