Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
7.30.2021


Bài giảng quản lý rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm
7.30.2021

Bài giảng quản lý rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm
  • Sách
  • Nguyễn Thị Hải Đường.
    Bài giảng quản lý rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm / Nguyễn Thị Hải Đường ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2018.
    171 tr, 24 cm.
  • 9786049464102