Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Giáo trình thương mại quốc tế
8.2.2021

Giáo trình thương mại quốc tế
  • Sách
  • Hoàng Đức Thân.
    Giáo trình thương mại quốc tế / Hoàng Đức Thân ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2018.
    xv, 701 tr, 24 cm.
  • 9786049464072