Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Giáo trình tài chính doanh nghiệp
8.2.2021

Giáo trình tài chính doanh nghiệp
  • Sách
  • Vũ Huy Hào.
    Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Vũ Huy Hào 2ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2019.
    xi, 425 tr, 24 cm.
  • 9786049465604