Mã Trường

Mã Trường

Ba công khai

STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019.
(11.27.2019)
STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019.

Thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở Giáo dục theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn báo cáo tóm tắt một số nội...Chi tiết

STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2016-2017.
(12.25.2017)
STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2016-2017.

Thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở Giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xin báo cáo tóm tắt một số...Chi tiết

STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2015-2016.
(2.17.2017)
STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2015-2016.

Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xin báo cáo tóm tắt một số...Chi tiết

STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014.
(12.2.2015)
STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014.

Thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn báo cáo tóm tắt một số nội...Chi tiết

STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012.
(12.2.2011)
STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012.

Thực hiện công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo...Chi tiết

STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2009-2010.
(12.16.2010)
STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2009-2010.

Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn báo cáo một số nội dung chính về thực hiện Quy chế công khai năm học 2009-2010...Chi tiết


Tin Nổi Bật