Mã Trường

Mã Trường

VBPL về đào tạo

Hiệu trưởng ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn
(3.24.2017)
Hiệu trưởng ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn

Ngày 29/11, Hiệu trưởng STU đã ký Quyết định Số 190/QĐ-DSG-QLKH về việc ban hành "Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đai học Công nghệ Sài Gòn" Chi tiết


Tin Nổi Bật