Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Kết quả lớp chuyên đề ISO 22000

Cập nhật 07/09/2010 - 05:06:40 PM (GMT+7)
(không có)

Học viên xem kết quả kiểm tra cuối khóa của lớp chuyên đề ISO22000 theo chi tiết sau:

1. Học viên đạt: được nhận chứng chỉ khóa học do Công ty Bureau Veritas cùng Đại học STU cấp.

2. Học viên không đạt: được nhận chứng nhận đã tham gia khóa đào tạo do Đại học STU cấp.

Ngày cấp chứng chỉ - chứng nhận sẽ thông báo sau 20/9/2010.


Giới Thiệu STU