Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Thong bao v/v thuc hien luan van tot nghiep TP208

Cập nhật 22/03/2012 - 11:06:03 AM (GMT+7)
(không có)
Danh sách Giảng viên hướng dẫn và hướng đề tài đề tài luận văn tốt nghiệp. Khoa sẽ công bố vào ngày 23.3.2012. Hướng chọn đề tài luận văn tốt nghiệp của sinh viên: - Hướng đề tài luận văn tốt nghiệp. - Giảng viên hướng dẫn đề tài. Sinh viên nộp về Khoa ngày 28.3.2012.

Giới Thiệu STU