Mã Trường

Mã Trường

VBPL về NCKH

Thông tư 11/2016/TT-BGDDT Về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cập nhật 13/05/2020 - 10:04:46 AM (GMT+7)

Ngày 11/4/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư số 11/2016/TT-BGDDT Về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật