Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

STU Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" giữa khóa, cuối khóa năm học 2019 - 2020.

Cập nhật 08/08/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa, cuối khóa năm học 2019 – 2020.

  • Mục đích

+ Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên thông qua việc phổ biến những quy định về đào tạo, về công tác sinh viên của Bộ Giáo Dục & Đào tạo nói chung và Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nói riêng.

+ Giúp sinh viên nắm được phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

  • Tuần sinh hoạt công dân – sinh giữa khóa:

+ Đối tượng: Toàn thể sinh viên các khóa: Đại học 2017, 2018; Cao đẳng 2018.

+ Thời gian: từ ngày 03/9 – 07/09/2019.

  • Tuấn sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa:

+ Đối tượng: Toàn thể sinh viên các khóa: Đại học 2016, Cao đẳng 2017.

+ Thời gian : từ ngày 03/9 – 07/09/2019.

Nội dung kế hoạch

Phòng QLKH&SĐH


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật