Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Chương trình đào tạo

Bản mô tả chương trình đào tạo 2017

Cập nhật 29/10/2017 - 12:59:39 AM (GMT+7)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số:     /QT-DSG                                                                     

 

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2017

 

1.     THÔNG TIN CHUNG

[1]  Tên chương trình:             Cử nhân Quản trị Kinh doanh

[2]  Trình độ đào tạo:              Đại học

[3]  Ngành đào tạo:                  QUẢN TRỊ KINH DOANH

[4]  Chuyên ngành đào tạo:    Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành QTKD Tổng  hợp

                                               Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Marketing

                                               Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Tài chính

[5]  Mã ngành đào tạo:            [7340101]

[6]  Loại hình đào tạo:             Chính quy tập trung

[7]  Tên Khoa:                          Khoa Quản Trị Kinh Doanh

[8]  Trường cấp bằng:              Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

[9]  Cơ sở tổ chức giảng dạy:  Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

2.   MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (CTĐT)

     CTĐT đại học ngành Quản trị kinh doanh cung cấp các kiến thức cho người học về quản trị, marketing, tài chính, cùng những kiến thức cơ bản về ý tưởng và dự định khởi nghiệp. Chương trình luôn cập nhật những kiến thức mới, tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm giúp người học có khả năng quản lý doanh nghiệp hiệu quả, giải quyết các vấn đề thực tế và thích nghi với thay đổi của môi trường kinh doanh.

     Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể có thể làm việc ở các doanh nghiệp, công ty hoạt đọng trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu tài chính, ngân hàng, bất động sản…

3.   CHUẨN ĐẦU RA CTĐT

A . KIẾN THỨC

CĐR1. Biết các vấn đề cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, pháp luật và quản trị kinh doanh.

CĐR2. Giải thích các kiến thức cơ bản về hoạch định,tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các hoạt động kinh doanh, marketing, tài chính, kế toán, sản xuất và nhân lực.

CĐR3. Áp dụng các kiến thức chuyên sâu về quản trị marketing, tài chính, kế toán, sản xuất và nguồn nhân lực trong quản trị các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

CĐR4. Vận dụng các chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra vào những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như là hoạt động marketing, kế toán tài chính, sản xuất và nguồn nhân lực để giải quyết các tình huống kinh doanh trong thực tế.

B. KỸ NĂNG

CĐR5. Giao tiếp, thuyết trình, tư duy, phản biện và sáng tạo, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, tự học.

CĐR6. Sử dụng tiếng Anh đạt chuẩn tương đương 400 diểm TOEIC, tin học tương đương trình độ B.

CĐR7. Sử dụng được các phần mềm thống kê chuyên ngành

C. THÁI ĐỘ

CĐR8. Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự tin, chủ động, sáng tạo, tính kỹ luật cao, thể hiện trách nhiệm xã hội và chấp hành nghiêm túc pháp luật nhà nước.

CĐR9. Biểu lộ tinh thần hợp tác thân thiện với đồng nghiệp và đối tác.

4.  CẤU TRÚC CTĐT

TT Khối kiến thức Số tín chỉ %
1 Kiến thức đại cương 38 27,5
2 Kiến thức cơ sở ngành 43 31
3 Kiến thức chuyên ngành 57 41,5
4 Cộng 138 100

Giới Thiệu STU