Mã Trường

Mã Trường

Văn Bản Đảm Bảo Chất Lượng

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022
(10.6.2021)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022

Văn bản số 4499/BGDĐT-GDĐH, ngày 06/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022. Chi tiết

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021
(9.15.2021)
Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021

Thông báo số 925/TB-BGDĐT, ngày 15/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021. Chi tiết

Thông tư v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(9.8.2021)
Thông tư v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật