Mã Trường

Mã Trường

Kết quả

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của giảng viên, cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc năm 2022
(12.29.2022)
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của giảng viên, cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc năm 2022

Nhà trường triển khai thực hiện khảo sát sự hài lòng của giảng viên, cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc năm 2022. Giảng viên, cán bộ - nhân viên thực hiện khảo sát, đóng góp ý...Chi tiết

Báo cáo tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021
(12.29.2022)
Báo cáo tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Căn cứ công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH, ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo hàng năm công tác khảo sát, công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Công...Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ giáo dục STU năm 2022
(7.5.2022)
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ giáo dục STU năm 2022

Theo kế hoạch số 30/KH-DSG-ĐB&KĐCLGD, ngày 09/5/2022 về việc triển khai khảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2022. Ban ĐB&KĐCLGD tổng hợp các kết quả...Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của giảng viên, cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc năm 2021
(12.30.2021)
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của giảng viên, cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc năm 2021

Nhà trường triển khai thực hiện khảo sát sự hài lòng của giảng viên, cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc năm 2021. Giảng viên, cán bộ - nhân viên thực hiện khảo sát, đóng góp ý...Chi tiết

Báo cáo tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020
(12.28.2021)
Báo cáo tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Căn cứ công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH, ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo hàng năm công tác khảo sát, công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Công...Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ giáo dục STU năm 2021
(6.30.2021)
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ giáo dục STU năm 2021

Theo kế hoạch số 24/KH-DSG-ĐB&KĐCLGD, ngày 12/5/2021 về việc triển khai khảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2021. Ban ĐB&KĐCLGD tổng hợp các kết quả khảo...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật