Mã Trường

Mã Trường

Danh sách đề tài

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2022
(8.22.2022)
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2022

Ngày 22/08/2022, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 194/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2022. Chi tiết

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2021.
(1.12.2022)
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2021.

Ngày 12/01/2022, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 05/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2021. Chi tiết

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2020 - Đợt 2.
(2.25.2021)
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2020 - Đợt 2.

Ngày 25/02/2020, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 18/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2020 - Đợt 2. Chi tiết

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2020 - Đợt 1.
(12.14.2020)
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2020 - Đợt 1.

Ngày 14/12/2020, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 158/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2020 - Đợt 1. Chi tiết

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2019 – Đợt 1
(8.16.2019)
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2019 – Đợt 1

Căn cứ kết luận của các Hội đồng xét duyệt đề tài và đề nghị của phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn quyết định, Chi tiết

Quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học đợt 1 năm 2018
(11.10.2018)
Quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học đợt 1 năm 2018

Ngày 29/10/2018, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 314/QĐ-DSG-QLKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2018 - Đợt 1.Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật