Mã Trường

Mã Trường

Nghiên cứu khoa học

Tham Gia Cuộc Thi thiết kế Robot (Robocon)
(4.13.2009)
Tham Gia Cuộc Thi thiết kế Robot (Robocon)

Sinh viên khoa Ðiện-Ðiện tử có thể tham gia các ðề tài NCKH ngay từ các nãm học ðầu tiên trong các Câu Lạc Bộ (CLB) hoạt ðộng khoa học như CLB Robot, CLB Viễn thông. Trong nhiều nãm qua...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật