Mã Trường

Mã Trường

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo về việc khai báo thông tin sinh viên ngoại trú năm học 2021-2022
(3.1.2022)
Thông báo về việc khai báo thông tin sinh viên ngoại trú năm học 2021-2022

Căn cứ theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn; Chi tiết


Tin Nổi Bật