Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Triết lý giáo dục

Thông báo v/v áp dụng Triết lý giáo dục của Khoa CNTP

Cập nhật 15/01/2013 - 04:33:20 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO
V/v áp dụng Triết lý Giáo dục của Khoa Công nghệ Thực phẩm

            Theo quyết định số 171/QĐ-DSG-HĐQT ngày19 tháng 12 năm 2012, chiến lược phát triển của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thời kỳ 2012-2017 và tầm nhìn 2020 vừa được ban hành. Dựa trên chiến lược này, khoa Công nghệ Thực phẩm thông báo đến quý Thầy/Cô là Giảng viên cơ hữu, Bán cơ hữu, Thỉnh giảng; các em Sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm và các Doanh nghiệp về triết lý giáo dục của Khoa.

            Nội dung của triết lý giáo dục là Năng động (Dynamic) để học tập một cách tích cực, khả năng suy nghĩ Sáng tạo (Creative) để có thể ứng dụng kiến thức hiệu quả, cũng như thái độ Trung thực (Honest), Có trách nhiệm (Responsibe) để có thể làm việc và phát triển trong môi trường nghề nghiệp.

              Kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2013 Khoa Công nghệ thực hiện việc giảng dạy và đánh giá sinh viên theo Triết lý Giáo dục trên

              Đề nghị quý thầy cô, các em sinh viên và các Doanh nghiệp thực hiện nội dung thông báo này.

              Trân trọng.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU