Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

Th.S Vũ Quang Vĩnh

Th.S Vũ Quang Vĩnh

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kinh tế phát triển
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: vinh.vuquang@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Phân tích dữ liệu trong kinh doanh.
  • Xác suất – Thống kê.
  • Quản trị chất lượng
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Studying personal factors affect consumer behavior on beauty care products of homosexual men at Ho Chi Minh City, Scientific Journal of Can Tho University (Co-author).
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2013 – 2016: Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan.
  • 2008 – 2012: Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
    

Giới Thiệu STU