Mã Trường

Mã Trường
photo-238

Hướng dẫn sinh viên

Hướng dẫn sinh viên đăng ký và điều chỉnh môn học trên cổng thông tin đào tạo của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

Cập nhật 08/04/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

I. CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng cách truy cập vào Website Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn stu.edu.vn, chọn mục “Sinh viên” sau đó chọn "Cổng thông tin đào tạo".

2. Tên đăng nhập vào “CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO” là “MÃ SỐ SINH VIÊN” và mật khẩu là “MÃ SỐ SINH VIÊN”. Đây là mật khẩu mặc định. Sinh viên thay đổi mật khẩu trong lần truy cập đầu tiên để bảo mật thông tin cá nhân.

3. Sinh viên xem và cập nhật số điện thoại, địa chỉ email chính xác để nhà trường liên hệ khi cần thiết. Trong trường hợp sinh viên quên password truy cập, hệ thống quản lý đào tạo  sẽ  dùng  địa chỉ email này để gởi lại password. Sinh viên nhập và chỉnh sửa thông tin cá nhân tại mục “SỬA TT CÁ NHÂN”

4. Khi cần thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn. Điện thoại: 028.3850.5520 (số nội bộ 106; 107; 109; 115 hoặc 116).

II. ỨNG DỤNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO:

1. Sinh viên có thể xem thông tin chung, đăng ký môn học (ĐKMH), xem thời khóa biểu (TKB), xem học phí, xem điểm, xem chương trình đào tạo (CTĐT), và xem danh sách môn học tiên quyết hoặc song hành.

2. Sinh viên có thể xem CTĐT, danh sách môn học và đề cương chi tiết môn học từ học kỳ thứ nhất đến học kỳ hiện tại mà sinh viên đang theo học tại mục “XEM CTĐT”. Qua đó, sinh viên biết được những học phần, môn học mà sinh viên đã đăng ký học tập và tích lũy được trong  thời gian theo học.

3. Sinh viên có thể xem TKB học tập theo học kỳ, theo tuần của cá nhân sinh viên và toàn trường tại mục “XEM TKB”.

4. Sinh viên có thể xem tình trạng đóng học phí tại mục “XEM HỌC PHÍ”; cụ thể: học phí từng môn, tổng số tiền sinh viên phải đóng và số tiền còn nợ.

5. Sinh viên có thể xem kết quả học tập, xem môn học bị cấm thi tại mục “XEM ĐIỂM”.

6. Sinh viên có thể xem cảnh báo thiếu chuyên cần tại mục “KẾT QUẢ ĐIỂM DANH”.

7. Sinh viên có thể có thể đóng góp ý kiến cho nhà trường tại mục “GÓP Ý KIẾN” và xem phản hồi (nếu có) tại phần “Xem thông báo” trên thanh tiêu đề.

III. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN:

1. Sinh viên chọn trang “Đăng ký môn học” để tiến hành ĐKMH trực tuyến

2. Trang Đăng ký môn học gồm 04 phần:

Phần 1: Sinh viên sử dụng để TÌM và LỌC môn học HỌC LẠI hoặc HỌC VƯỢT.

    +   Tìm nhanh theo tên môn học hoặc theo mã môn học.

    +   Tìm nhanh theo tên lớp.

    +   Tìm nhanh theo Khoa.

Phần 2: Đăng ký môn học theo khối lớp hiện diện (ĐKMH theo kế hoạch)

    +   Phần này hiển thị danh sách môn học theo khối lớp mà sinh viên hiện diện trong  học kỳ kế tiếp của CTĐT kế hoạch.

    +   Danh sách này không bao gồm các môn học lại và môn học vượt.

Phần 3: Danh sách môn học đã chọn.

    +   Hiển thị danh sách môn học mà sinh viên đã chọn để ĐKMH cho học kỳ kế tiếp.

Phần 4: Đăng ký môn học ngoài kế hoạch hoặc hết chỗ

    +   Sử dụng để sinh viên ĐKMH ngoài kế hoạch, hoặc ĐKMH vào các lớp đã  vượt  quá số lượng đăng ký (hết chỗ)

3. Hướng dẫn các bước đăng ký môn học: Sinh viên ĐKMH qua 5 bước chính

Bước 1: ĐKMH theo khối lớp hiện diện (ĐKMH theo kế hoạch)

Sinh viên thao tác ĐKMH tại Phần 2_Đăng ký môn học theo khối lớp hiện diện.
Chọn môn học đăng ký:

    +   Bấm chọn môn học tại ô o trong cột đầu tiên của danh sách.

    +   Môn học được lựa chọn sẽ xuất hiện trong Phần 3_Danh sách môn học đã chọn.

Lưu đăng ký môn học của Bước 1: Bấm nút “Lưu đăng ký” tại Phần 3_ Danh sách môn học đã chọn.
Hệ thống xét điều kiện ĐKMH.

    +   Hệ thống sẽ xét điều kiện ĐKMH trong quá trình sinh viên thao tác;

    +   Hệ thống sẽ cảnh báo nếu ĐKMH không thỏa điều kiện.

    +   Sinh viên được cảnh báo phải điều chỉnh ĐKMH phù hợp.

Bước 2: ĐKMH các môn học lại, học vượt, và học với khóa khác (nếu có)


1. Sinh viên thao tác ĐKMH tại Phần 1_Tìm và lọc các môn học cần đăng ký.

    + Sinh viên tìm kiếm những môn học cần đăng ký học lại hoặc học vượt.

    + Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo “Mã số môn học”, theo “tên môn học”,  theo “khối  lớp”, theo “tên lớp” cụ thể.

    + Hệ  thống sẽ  hiển thị  bảng danh sách môn học cần tìm  theo MSMH,  theo danh  sách theo tên môn học, hoặc danh sách môn học  được  tổ chức cho khối  lớp/tên  lớp mà sinh viên tìm.

Chọn môn học đăng ký:

    + Bấm chọn môn học tại ô  trong cột đầu tiên của danh sách vừa  được  truy xuất  (danh sách môn học vừa tìm được).

    + Môn học được lựa chọn sẽ xuất hiện trong Phần 3_Danh sách môn học đã chọn.

Lưu đăng ký môn học của Bước 2: Bấm nút “Lưu đăng ký” tại Phần 3_ Danh sách môn học đã chọn.
Tương tự như Bước 1, hệ thống sẽ xét điều kiện ĐKMH. Nếu bị hệ thống cảnh báo, sinh viên thực hiện việc điều chỉnh đăng ký như Bước 1.
Bước 3: ĐKMH các môn học ngoài kế hoạch, hoặc môn học đã hết chỗ

1. Sinh viên thao tác ĐKMH tại Phần 4_ ĐKMH ngoài kế hoạch hoặc hết chỗ

    + Sinh viên nhập mã số môn học và chọn nhóm cần đăng ký.

2. Lưu đăng ký môn học của Bước 3:

    + Bấm nút “Lưu” tại Phần 4_ ĐKMH ngoài kế hoạch hoặc hết chỗ.

3. Tại bước này, sinh viên có thể “Xem danh sách đã yêu cầu” và “Xóa” đăng ký (nếu có).

Bước 4: Kiểm tra và điều chỉnh ĐKMH.

Kiểm tra ĐKMH bằng cách xem “Trạng thái đăng ký” tại  Phần 3_Danh sách môn  học  đã chọn. Có hai trạng thái đăng ký:

    +   “Chưa lưu vào CSDL (vừa chọn)”  chưa lưu vào cơ sở  dữ liệu, chưa hoàn tất  thao tác đăng ký.

    +   “Đã lưu vào CSDL”  đã lưu vào cơ sở dữ liệu, đã hoàn tất thao tác đăng ký.

Điều chỉnh – rút môn học đăng ký bằng cách bấm chọn ô  tại cột  cuối cùng bên phải của danh sách và chọn nút “Xóa”.
Xóa tất cả môn học đã đăng ký bằng cách bấm chọn ô    (chọn tất cả) tại tiêu đề cột  cuối cùng bên phải của danh sách và chọn nút “Xóa”.

.

Bước 5: Trong mọi trường hợp, sinh viên nên thực hiện bước “Lưu đăng ký” tại Phần 3_Danh sách môn học đã chọn để hoàn tất việc ĐKMH.

IV. HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN:

1. Sinh viên chọn trang “Đăng ký môn học” để tiến hành điều chỉnh ĐKMH trực tuyến

2. Trang Đăng ký môn học khi điều chỉnh gồm 03 phần:

Phần 1: Sinh viên sử dụng để TÌM và LỌC thời khóa biểu nhóm môn học HỌC LẠI hoặc HỌC VƯỢT.

    +   Tìm nhanh theo tên môn học hoặc theo mã môn học.

    +   Tìm nhanh theo khối lớp.

    +   Tìm nhanh theo Khoa.

Phần 2: Danh sách các nhóm – môn học và thời khóa biểu khối lớp

    +   Danh sách này bao gồm:

Kết quả ĐKMH, nhóm môn học và thời khóa biểu đã được xếp (các môn  học có ô đánh dấu P trong cột đầu tiên).
Danh sách các nhóm môn học khác để sinh viên có thể lựa chọn thay đổi nhóm/ đăng ký mới (nếu có) (các môn học có ô chưa đánh dấu  trong cột đầu tiên).

    +   Danh sách này không bao gồm các môn học lại và môn học vượt.

Phần 3: Danh sách môn học đã chọn.

    +   Hiển thị danh sách môn học mà sinh viên đã đăng ký và điều chỉnh.

3. Hướng dẫn các bước điều chỉnh đăng ký môn học: Các thao tác thực hiện như ĐKMH

4. Một số lưu ý khi điều chỉnh đăng ký môn học:

Sinh viên thực hiện điều chỉnh theo đúng thời gian quy định của trường
Sinh viên chỉ đăng ký/ điều chỉnh đối với các nhóm môn học còn sức chứa  (xem  số lượng ở cột “Còn lại”)
Sinh viên chỉ điều chỉnh ĐKMH đối với các môn học có mở trong học kỳ. Tại thời điểm này không cho phép ĐKMH các môn ngoài kế hoạch
Sau khi điều chỉnh, sinh viên nên thực hiện bước “Lưu đăng ký” và kiểm tra lại trong Danh sách môn học đã chọn để hoàn tất việc điều chỉnh ĐKMH.