Mã Trường

Mã Trường
photo-233

Thông Báo

Sổ tay sinh viên học kỳ hè (2021 - 2022) và học kỳ 1 (2022 - 2023)

Cập nhật 18/05/2022 - 11:15:52 AM (GMT+7)

A. ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ TỔ CHỨC LỚP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 • Thông báo đăng ký môn học cho học kỳ hè (2021 - 2022) và học kỳ 1 (2022 - 2023) (ĐKMH online từ 23/05/2022 - 27/05/2022)  (xem chi tiết)
 • Thông báo thời gian học tập và đóng học phí môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (xem chi tiết)

B. ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ TỔ CHỨC LỚP HỌC KỲ HÈ (2020 - 2021) VÀ HỌC KỲ 1 (2021 - 2022)

1) Thông báo chung về đăng ký môn học

 • Thông báo đăng ký môn học cho học kỳ hè (2021 - 2022) và học kỳ 1 (2022 - 2023) (ĐKMH online từ 23/05/2022 - 27/05/2022)  (xem chi tiết)

2) Tư vấn và đăng ký môn học

 • Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn đăng ký môn học. Lịch làm việc của Cố vấn học tập (xem chi tiết)
 • Hướng dẫn các bước đăng ký môn học và điều chỉnh đăng ký môn học trực tuyến (xem Mục III và IV) (xem chi tiết)

3) Danh sách môn học tổ chức

 • HỌC KỲ HÈ (2021 - 2022)
  • Hệ Đại học (cập nhật ngày 18/06/2022_Mở bổ sung môn Lập trình web; Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ); Vật lý 2; Hóa đại cương) (xem chi tiết)
  • Hệ Cao đẳng (xem chi tiết)
 • HỌC KỲ 1 (2022 - 2023)
 • DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG, THAY THẾ CHO CÁC MÔN HỌC KHÔNG TỔ CHỨC TRONG HỌC KỲ 1 (2022 - 2023) 

Sinh viên xem danh sách môn học để đăng ký các môn tương đương, thay thế cho các môn học trong chương trình đào tạo khóa - ngành của sinh viên mà nay không tổ chức trong học kỳ này. Sinh viên đăng ký môn học mới để thay thế

4) Học phí (Sinh viên theo dõi thông báo sau)

 

5) Thông báo nhận kết quả đăng ký môn học

 • Thông báo nhận kết quả đăng ký môn học Thực tập cơ sở tổ chức trong học kỳ hè năm học 2021 - 2022 (xem chi tiết)

6) Quy chế - Quy định

 • Quyết định 430-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 24/09/2020 v/v ban hành quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (áp dụng cho đại học hệ chính quy từ khóa 2017 và liên thông đại học từ khóa 2019) (xem chi tiết)
 • Quyết định 402-21/QĐ-DSG-ĐT ngày 27/12/2021v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 430-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 24/09/2020 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)
 • Quyết định 06-22/QĐ-DSG-ĐT ngày 10/01/2022 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 430-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 24/09/2020 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)
 • Quyết định 522-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/10/2020 v/v ban hành Quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập (thay thế cho Quyết định số 253-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/05/2009) (xem chi tiết)

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật