TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách Giáo viên hướng dẫn LVTN_Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH

Cập nhật 20/04/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV hệ Đại học khóa 2014, Cao đẳng khóa 2015, Liên thông ĐH khóa 2016 và SV các khóa trước đăng ký làm lại LVTN, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn hông danh sách Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp và các thông báo có liên quan đến quá trình thực hiện LVTN như sau:

1/ Danh sách GVHD: SV download Tại đây

2/ Lịch gặp GVHD: SV download Tại đây

3/ Lịch trình thực hiện LVTN: SV download Tại đây

4/ Một số quy định trong quá trình thực hiện LVTN: SV download Tại đây

5/ Một số biểu mẫu:

- Mẫu đề cương LVTN: SV download Tại đây

- Mẫu bìa đề cương LVTN: SV download Tại đây

- Mẫu Nhiệm vụ Bài thi Tốt nghiệp: SV download Tại đây

6/ Quy định về Hình thức trình bày LVTN: SV download Tại đây

7/ Mẫu bìa LVTN: SV download Tại đây

Lưu ý:

- SV bắt đầu thực hiện LVTN và gặp GVHD từ ngày 23/ 04/ 2018 ( theo lịch gặp gửi kèm ). Đề nghị SV nghiêm túc thực hiện các quy định, thông báo và thời hạn theo lịch trình đã thông báo của khoa. VPK không chấp nhận các trường hợp châm trễ.

- SV nộp đề cương LVTN và tham gia hội đồng báo cáo đề cương theo thời gian quy định.

VPK DDT, ngày 20/ 04/ 2018

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo