TB Khoa.Đ - ĐT

In

TB V/v Triển khai kế hoạch thực hiện Bài thi tốt nghiệp_Hệ Liên thông ĐH khóa 2016

Cập nhật 12/04/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Nhằm mục đích chuẩn bị tốt hơn cho đợt thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa đối với sinh viên hệ Liên thông đại học, Liên thông đại học vừa học vừa làm khóa 2016 ( và sinh viên các khóa trước ). Khoa Điện – Điện tử thông báo đến sinh viên kế hoạch thực hiện như sau:

1/ Điều kiện:

  • Sinh viên có số tín chỉ chưa đạt ( còn nợ ) trong chương trình đào tạo của Khóa học không nhiều hơn 09 tín chỉ của các môn học.
  • SV đủ điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa sẽ làm Luận văn tốt nghiệp.
  • SV đủ điều kiện làm LVTN còn nợ Đồ án môn học phải đăng ký làm lại Đồ án với cùng GVHD như LVTN. Nếu SV không đăng ký và hoàn thành Đồ án thì sẽ không được bảo vệ LVTN trước hội đồng.

2/ Quá trình thực hiện:

  • Sinh viên được phép chọn giáo viên hướng dẫn theo đúng mục đích và chuyên ngành thực hiện đề tài.
  • Sau khi SV đã chọn GVHD, sinh viên làm đơn và gửi đơn về Văn phòng khoa (Phòng C.111).

3/ Thời gian: SV bắt đầu là LVTN từ tuần lễ ngày 23/ 04/ 2018, thời gian thực hiện trong 14 tuần. Đợt LVTN sẽ kết thúc vào cuối tháng 07/ 2018.

Lưu ý:

  • Tất cả các đơn từ gởi về VPK, đề nghị SV tự đánh máy, VPK không chấp nhận các loại đơn từ viết bằng tay.
  • Văn phòng khoa sẽ trực ngoài giờ để nhận đơn của SV vào ngày 16/ 04/ 2018 (thứ hai) từ 17h00 đến 19h00.
  • Danh sách GVHD sẽ được thông báo vào ngày 19/ 04/ 2018 (thứ năm).

VPK Điện - Điện tử, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo