TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách Hội đồng bảo vệ LVTN - Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH

Cập nhật 31/07/2017 - 11:48:00 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2013, Cao đẳng 2014 và Hệ Liên thông ĐH khóa 2015 ( SV các khóa trước ) Danh sách hội đồng báo cáo LVTN như sau:

+ Hệ Đại học: Sinh viên download Tại đây.

+ Hệ Cao đẳng: Sinh viên download Tại đây.

+ Hệ Liên thông ĐH: Sinh viên download Tại đây.

- Danh sách phòng Bảo vệ LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng: Buổi sáng

- Sinh viên hệ Liên thông Đại học: Buổi chiều

- Thứ tự SV lên bảo vệ là số thứ tự theo bảng Danh sách trong phụ lục 3.

- SV không nộp LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

VPK DDT, ngày 31/ 07/ 2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo