TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách giáo viên phản biện LVTN - Hệ Đại học và Liên thông ĐH

Cập nhật 24/07/2017 - 03:43:34 PM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV hệ Đại học khóa 2013 và Liên thông ĐH khóa 2015 ngành Điện - điện tử, Điện tử Viễn thông đang thực hiện LVTN danh sách Giáo viên phản biện LVTN.

- Danh sách Giáo viên Phản biện:

+ Ngành Điện - điện tử: Sinh viên download Tại đây.

+ Ngành Điện tử viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

- Lịch gặp GVPB LVTN: Sinh viên download Tại đây.


Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp Giáo viên phản biện từ ngày 26/ 7/ 2017 đến ngày 29/ 7/ 2017 theo lịch gặp trên.

- Mọi thắc mắc đề nghị SV liên hệ VPK.

VPK DDT, ngày 24/ 07/ 2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS