TB Khoa.Đ - ĐT

In

Kết quả Đánh giá của Hội đồng xét duyệt đề cương LVTN

Cập nhật 19/05/2017 - 10:00:17 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến sinh viên đang thực hiện Luận văn tốt nghiệp Hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông Đại học ngành Điện tử và Điện tử Viễn thông Kết quả đánh giá của Hội đồng xét duyệt đề cương LVTN. Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý: SInh viên chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến đánh giá của Hội đồng, hạn chót nộp về VPK đến ngày 24/ 05/ 2017 ( thứ tư )

VPK Điện - Điện tử, ngày 19/ 05/ 2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS